Eusko
Eusko
Dwarf Death knight
AlphaGenesis

80
Eusko

Player vs Player
Total kills 9081
Honor points 75000
Arena points 0